Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en diensten van Einde Contractmelder. Einde Contractmelder is bevoegd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Van een wijziging wordt melding gedaan op Einde Contractmelder.nl.

Artikel 2. Overeenkomst en diensten en betaling
Een overeenkomst Einde Contractmelder komt tot stand door het invullen en ondertekenen van onderhavige overeenkomst nadat de adviseur de overeenkomst heeft doorgenomen met de consument, danwel in het geval de overeenkomst online wordt gesloten door het per e-mail door de consument bevestigen van de overeenkomst. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar en wordt daarna steeds met een jaar stilzwijgend verlengd. Na het eerste jaar is de overeenkomst elke maand opzegbaar waarbij een opzegtermijn geldt van één volle kalendermaand. Betaling geschiedt per SEPA machtiging of op een andere door Einde Contractmelder met de consument af te stemmen wijze. De consument wordt via de Website geïnformeerd over (i) de kosten van de diensten, (ii) de belangrijkste kenmerken van de verschillende diensten. Einde Contractmelder is gerechtigd de overeengekomen vergoeding jaarlijks met de geldende inflatiecorrectie te verhogen. Einde Contractmelder zal bij een wijziging van de kosten voor de diensten de consument tenminste twee maanden voor de ingangsdatum van de tariefwijziging informeren. Bij uitblijvende betaling zal Einde Contractmelder na ingebrekestelling de gemaakte incassokosten mogen berekenen op een minimum van 15% van de hoofdsom, danwel het meerdere in het geval Einde Contractmelder kan aantonen meer kosten te hebben gemaakt. Enig beroep door de consument op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan. De consument dient Einde Contractmelder te informeren over een wijziging van contactgegevens alsmede over andere (gewijzigde) omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de dienst voor de consument. Einde Contractmelder is gerechtigd veranderingen aan te brengen in de diensten zonder voorafgaande bekendmaking aan de consument. Einde Contractmelder zal van dit recht alleen naar redelijkheid gebruik maken. Einde Contractmelder is steeds gerechtigd procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de diensten indien zulks volgens inzicht van Einde Contractmelder nodig mocht blijken, zonder de consument daarvan (vooraf) op de hoogte te stellen.

Artikel 3. Verantwoordelijkheden en uitsluiting van aansprakelijkheid
Einde Contractmelder is gehouden haar dienstverlening steeds te toetsen aan de toepasselijke wetgeving, specifiek de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In het geval de regelgeving meebrengt dat Einde Contractmelder haar dienstverlening aan de consument op enig moment niet ongewijzigd kan voortzetten dat is Einde Contractmelder steeds gerechtigd haar dienstverlening naar eigen inzicht zodanig terug te brengen dat (weer) voldaan wordt aan de wetgeving. Einde Contractmelder is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de gegevensverwerking van de consument. Einde Contractmelder is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de door consument verstrekte gegevens. Waar Einde Contractmelder de consument in verbinding brengt met diensten en producten van aanbieders kan Einde Contractmelder is op geen enkele wijze door de consument worden aangesproken uit hoofde van door consument eventueel met die aanbieders te sluiten overeenkomsten. Einde Contractmelder is steeds bevoegd haar dienstverlening op te schorten zonder dat de consument enige aanspraak kan maken op schadevergoeding. Einde Contractmelder niet aansprakelijk voor de juridische beoordeling van die gegevens, waaronder het bepalen van looptijden en opzegtermijnen. Evenmin is Einde Contractmelder aansprakelijk voor onvolkomenheden bij het invoeren van dergelijke gegevens. Einde Contractmelder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst met de consument tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Einde Contractmelder. Mocht Einde Contractmelder ondanks het voorgaande aansprakelijk gehouden kunnen worden voor enige schade dan is uitgesloten indirecte schade, of gevolgschade, waaronder begrepen schade ten gevolge van het niet (tijdig) ontvangen van een einde contract melding, bedrijfsschade en gederfde omzet of winst of aanvullende schadevergoeding en verlies of beschadiging van data. Voorts is de eventuele aansprakelijkheid altijd beperkt tot ten hoogste zes maal het maandbedrag van de aan de consument geleverde dienst en onder de voorwaarde dat de consument de schade terstond na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Einde Contractmelder heeft gemeld. Alle rechtsvorderingen van de consument jegens Einde Contractmelder, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen/verjaren één jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan. Einde Contractmelder wordt geen partij bij het aan de consument door derden aangeboden overeenkomsten tenzij door de bevoegde vertegenwoordiger van Einde Contractmelder, niet zijnde de adviseur, dat schriftelijk aan de consument is bevestigd.

Artikel 4. Privacy en gegevensbescherming
Einde Contractmelder zal te allen tijde de relevante regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens naleven. Einde Contractmelder zal na beëindiging van de overeenkomst met de consument de gegevens van de consument op schriftelijk verzoek van de consument binnen één maand verwijderen. Einde Contractmelder is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de verwijdering van de gegevens en Einde Contractmelder verstrekt geen bericht dat de één maand termijn verstrijkt of is verstreken. De consument heeft het recht op inzage in zijn gegevens zoals die door Einde Contractmelder worden aangehouden. De consument heeft tevens het recht om te verzoeken dat bepaalde gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd.

Artikel 5. Overmacht
In geval van een niet aan Einde Contractmelder toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst worden de verplichtingen van Einde Contractmelder opgeschort. Als niet aan Einde Contractmelder toerekenbare tekortkomingen worden in ieder geval aangemerkt storingen en de verbindingen met Internet, overige storingen in telecommunicatienetwerken, uitval van computersystemen en/of beperking van de functionaliteiten van de systemen, uitval van elektriciteit en andere omstandigheden die buiten de directe controle van Einde Contractmelder liggen.
Artikel 6. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst en alle andere betrekkingen tussen de consument en Einde Contractmelder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen welke tussen Einde Contractmelder en de consument mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst dan wel naar aanleiding van enige nadere verbintenis die daarvan het gevolg is, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.